VENI Energi nämns i internationell teknik blogg

Publicerat: 05.05.2017 av Tore Christian Lie  

WideInfo.org är en online och daglig källa till information om omvärlden. I sin artikel om de växande trender inom energisektorn, drar de fram VENI Energi affärsmodell som kombinerar förutsägbarhet genom prisgarantier och resultat genom säkringsstrategier som är anpassade för att marknadsförhållandena ändras. Här hämtar du upp hur besparingarna på grund av denna förs vidare till kunderna när marknadspriserna sjunker och de fördelar det ger.

Läs mer här:

https://wideinfo.org/emerging-trends-in-the-energy-sector/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

”Elhub” har införts i Danmark och Norge. Svenska elnät kommer i sommar presentera den svenska versionen.

Publicerat: 17.02.2016 av Haakon Heyerdahl  

Dagens elmarknad är svårbegriplig för de flesta konsumenter. Man måste förhålla sig till en eller flera nätägare, samt en eller flera elleverantörer. Många tror dessutom att nät och el är samma produkt. Marknadsaktörerna har historiskt sett haft monopol och agerat långsamt, vilket har fått följder i Danmark och Norge. Danmark etablerade sin Elhub 2013, medan Norge sedan 2013 förberett sin version för lansering under 2017. Svenska Kraftnät har fått i uppdrag av Regeringskansliet att utveckla en central informationsmodell för den svenska elmarknaden. I juni 2016 kommer den första presentationen om databasens etablering och efterverkan.

Den norska Elhuben

Kort sammanfattat så ska Elhub samla in mätarinformation från alla mätare i hela Norge. Samtliga nätägare ansvarar för att deras information skickas till den centrala databasen. Elleverantörerna får i sin tur tillgång till den vilket leder till en mer effektiv drift genom förenklad kommunikation. Elhub kommer skapa en effektiv konkurrens och målsättningen är att leverantörerna ska utnyttja teknologin till max för driva diversifieringen. I figuren nedan har Statnett skapat en skiss som visar skillnaden på informationsutvecklingen mellan dagens elmarknad och marknaden när Elhub har etablerats. Som man ser så förenklas kommunikationsutvecklingen mellan nät- och elföretag. Allt lagras i knytpunkten Elhub och varje enskild aktör kan själv hämta information vid behov.
Informationsutveckling: Dagens elmarknad vs. Elmarknaden med Elhub

VENI Energi- Elhub
Källa: Elhub.no

Fördelar?

Det beräknas att den norska Elhuben kommer generera ett antal fördelar. Några av de viktigaste är:

• Den allra första och kanske största förändringen är att alla elleverantörer kommer behöva fakturera el och nät på samma faktura. En effektiv distribution av högkvalitativa mätarvärden kommer dessutom ge en mer detaljerad faktura.
Tidigare tillät inte NVE att nätägare fakturerade el och nät på samma faktura. Allt för att behålla en effektiv konkurrens på marknaden. Elhub eliminerar dessa element då elleverantörer måste fakturera el och nät samtidigt.

• Nätägarna får mindre ansvarsområde och därmed bör de bli ännu effektivare. Detta kommer märkas genom lägre priser och/eller förbättrade nät. Elhub kommer ta hand om del av uppgifterna som nätföretagen i dag ansvarar för, och man räknar med att det kommer resultera i stora kostnadsbesparingar.

• Information om din elförbrukning kommer finnas lättillgängligt. Denna information gör det möjligt att effektivisera energistyrningen och användandet av ett antal nya tjänster som utgår från ens förbrukningsmönster. Man beräknar att Elhub kommer bli startskottet för etableringen av ett flertal nya viktiga tjänster och produkter.

Norge använder ännu manuellt avlästa mätare. Bakgrunden till Elhub-projektet är att Norges Vassdrags och Energidirektorat (NVE) 2011 beslutade att alla konsumenter ska få AMS-mätare, även kallat smarta elmätare, installerade innan 2019. Elhub-projektet startade 2013 och beräknas vara helt etablerat januari 2017. Marknaden har stora förhoppningar på att detta är första steget till att modernisera elhandeln. Syftet med Elhub och AMS är att skapa en enklare vardag för både el- och nätleverantörer, och givetvis konsumenter.

Källor:
http://ei.se
http://elhub.no
http://www.statnett.no
https://www.nve.no
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/06/forenkling-av-elmarknaden-underlattar-for-kunden/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Momsrevision

Publicerat: 29.10.2015 av Kjell Anders Pedersen  

Betalar ditt företag rätt moms?

VENI Energi Revision har under 10 år erbjudit företag hjälp med betalning av moms. Våra tjänster inkluderar både inrikes- och utrikesmoms. Enligt vår erfarenhet är det många företag som har stora utestående momsbelopp som enkelt kan återfås med hjälp av VENI Energi momstjänster. De flesta av våra kunder är mellanstora till stora företag och vi har huvudsakligen välkända företag i vårt kundregister.

Moms på tjänsteresor

VENI Energi Revision fokuserar på områden där vi upplever att företag gör bristfälliga momsavdrag. Moms på tjänsteresor, elektronisk kommunikation och angränsande områden är några exempel. Vi upplever att stora företag inte alltid drar av moms på sina tjänsteresor, eller på sina kontorskostnader. VENI Energi revision har både kompetensen och systemen för att hjälpa kunden med detta. Tack vare preskriptionsbestämmelser kan vi korrigera momsavdrag flera år tillbaka och det finns därmed stora pengar att återfå.

Kostnader i utlandet

Gör ditt företag utrikesresor, eller har ni andra utrikeskostnader inom företaget? Även i detta fall kan VENI Energi Revision hjälpa er att återfå momskostnader. EU har ett system för momsåterbetalning över landsgränser och det innebär att ditt företag kan återfå moms på utländska varu- och tjänsteköp, enligt varje enskilt lands bestämmelser.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ePortal: Komplett översikt över elförbrukning per timme i kollektivområden och hyresgästytor

Publicerat: 15.10.2015 av Anniken Fosse  

VENI Energi nättjänst «kollektivmätning» är skräddarsydd för köpcentrum och andra fastigheter med flera hyresgäster. Vårt system är anpassat för att du som förvaltare genom en ePortal ska få en bra översikt över elförbrukningen i din fastighet.

Korrekta mätarvärden

Vi använder automatiskt avlästa timmätare som installeras hos alla hyresgäster och i kollektivytor, och som löpande registrerar och kontrollerar värden. Utöver att mäta och granska enskilda hyresgästers och kollektivytors förbrukning så kontrollerar vi även att den uppmätta förbrukningen på nätägarens huvudmätare överensstämmer med alla undermätare.

Tillgång till information

Alla mätarvärden som samlas in finns tillgängliga för förvaltare via ePortalen. Genom den får du snabbt och enkelt en översikt över alla elmätare och all elförbrukning i fastigheten. Du kan vid behov logga in på ePortalen via VENI Energi hemsida.

VENI Energi ePortalen

Översikt över mätare och hyresgäster

I ePortalen kan du se samtliga elmätare i fastigheterna som du förvaltar, samt mätarnummer, mätarnamn och vem som är registrerad som konsument.

Varje hyresgäst får översikt över sina egna förbrukning

Alla kunder kan logga in i ePortalen för att ta del av sin egna förbrukning och jämföra den med tidigare perioder.

Gruppering av konsumenter

Med ett klick kan förbrukningen grupperas enligt «förvaltare», «hyresgäst» och «lediga lokaler», så att det snabbt och enkelt går att följa utvecklingen.

Effekttoppar

I ePortalen är det enkelt att avläsa effekttoppar under olika perioder. Du kan klicka på pelarna som visar mätarvärdena för ytterligare information om förbrukning ända ner till timnivå. Periodiska effekttoppar är markerade med en röd prick så att du enkelt kan se under vilka tidpunkter de inträffat.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Elcertifikatsförordningen har gjort Sverige till den största vindkraftsproducenten i Skandinavien

Publicerat: 29.09.2015 av Reidar Nervik  

Med den svensk-norska elcertifikatsförordningen har Sverige gått om danskarna som den största vindkraftsproducenten i Skandinavien. Under 2015 motsvarar handeln av elcertifikat 8,8 % (14,3 % i Sverige) av den förbrukade elektriciteten. Nästa år ökar denna kvot till 10,8% (14,4 % i Sverige).

Förordningens målsättning är att säkerställa 26,4 TWh ny förnybar energiproduktion innan slutet av 2020. Från och med den 1 juli 2015 har det i elcertifikatssystemet godkänts och antagits en årsproduktion på 12,5 TWh. Av detta produceras 10,4 TWh I Sverige och 2,1 TWh I Norge, enligt siffror från NVE och Energimyndigheten.

På grund av skillnaderna av i ramvillkoren för Norge och Sverige blir därmed huvuddelen av resurserna från certifikatsförordningen investerade i Sverige. Den svenska vindkraftsproduktionen har varit större än Danmarks varje månad från juni 2014 till juli 2015 rapporterar Sysla Grønn, på bakgrund av siffror hämtade från SCB.

Avtalet som har ingåtts förpliktigar konsumenterna att köpa elcertifikat fram till 2035. Kvotplikten är högst under 2020 då den ska motsvara 18,3 % (19,5 % i Sverige) av den underliggande förbrukningen.

Det råder delade meningar om den svensk-norska elcertifikatsförordningen, men så länge som den består kommer dent vara en obligatorisk lagstadgad del av energihandeln. För VENI Energi Services är detta ett av elementen som följs upp och kontrolleras I samköpsportföljerna på kundernas vägnar. Översikt och granskning av denna marknad kommer vara extra viktig under de kommande åren, då kvotplikten stiger när elcertifikaten utgör en större andel av elkostnaderna.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

VENI Energirevision upplever att fler kunder vill ha regelbunden granskning

Publicerat: 09.09.2015 av Yvonne Lundqvist  

Energirevision har med åren blivit mer och mer intressant både för energikrävande företag och för mindre konsumenter. Vi upplever nu i mycket större grad än tidigare att kunderna kommer tillbaka för vår kompetens och erfarenhet. Vi har genom åren utfört många viktiga uppdrag och hjälpt olika företag. De har upplevt att vår granskning har gett betydligt lägre elkostnader, samt trygghet i och med vetskapen att de betalar rätt. Energilagen ändras varje år och vi ser hela tiden till att hålla oss uppdaterade.

El kan vara en stor kostnad för ett företag och det är därför viktigt att veta att man inte kastar pengar i sjön, utan betalar rätt till sin elleverantör. Det finns en del avgifter som kunden ansvarar för att de är korrekta. Därför kan man ibland inte belasta elleverantörerna för eventuella felaktigheter.

Enligt vår erfarenhet kan felaktigheter uppstå utan att kunderna är medvetna om det, beroende på olika faktorer hos både leverantör och konsument.

Det blir mer och mer vanligt att kunderna kontaktar oss för en ny granskning ungefär vart tredje år. De slipper därmed ägna tid och resurser åt det som vi kan bättre och kan istället ägna sig åt annat, bara där finns det ju pengar att spara.

Vår kundkrets ökar för varje år och likaså vår kompetens, och vi kan klart och tydligt se att den här tjänsten blir mer och mer attraktiv för företag i Sverige och Norge.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Till dig som förvaltar köpcentrum eller fastigheter med flera hyresgäster

Publicerat: 28.07.2015 av Sondre Benjamin Aasen  
 • Visste du att du kan överlåta all energiadministration till VENI Energi, utan att det kostar dig en krona?
 • Visste du att VENI Energi uppgraderar mätarstruktur, installerar mätare med automatisk avläsning, och bidrar till ett ökat värde av fastigheten utan kostnad för dig?
 • Visste du att VENI Energi mätarsystem ger dig en exakt bild av hur din fastighet använder el, så att det blir enklare att minska förbrukningen?
 • Visste du att VENI Energi har en egen kundservice som tar hand om dina hyresgäster och deras frågor gällande el, så att du kan fokusera på din egna kärnverksamhet?

Mer för pengarna

VENI Energi kollektivmätning ger dig mer för pengarna. Vår nättjänst är skräddarsydd för att förenkla eldrift av fastigheter med flera hyresgäster, och inkluderar ett flertal tjänster som du inte får genom ditt lokala elverk. Utan extrakostnad.

Kontroll och kvalitet

Vid etablering av kollektivmätning övertar VENI Energi fastighetsdriften från elverket, och utför korrekt automatisk mätning och redovisning av hyresgästerna. Vi tar dessutom över fördelning och fakturering av kollektiv el enligt dina önskemål.

VENI Energi har goda rutiner och avancerade system, och alla våra tjänster erbjuds i enlighet med rådande lagar och föreskrifter.

Översikt över elförbrukning och rapportering

Kollektivmätning gör det enkelt att få en översikt över mätarnas elförbrukning i fastigheten. Elförbrukningen kan grupperas i kategorier som ”förvaltare”, ”lediga lokaler” och ”hyresgäster”. Alla mätvärden är tillgängliga i en ePortal där du får tillgång till de rapporter du behöver, snabbt och enkelt.

Hur vi kan hjälpa dig

VENI Energi Energy ansvarar idag för en enklare och mer effektiv vardag för ca 50 egendomsförvaltare. Vi hjälper gärna dig också.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Stora prisutslag på lågt värderad marknad

Publicerat: 16.07.2015 av Reidar Nervik  

Under perioden 16 till 26 juni 2015 var skillnaden mellan lägsta och högsta omsättning på leveranskontrakt för år 2016 nästan 2 euro/MWh, eller cirka 1,8 öre/kWh. Priserna steg. Detta är en stor prisförändring på kort tid.

Om man är i en position att fatta beslut om prisförsäkring kan man uppleva att man får marknaden emot sig.

Varför dessa stora utslag?

Vad beror egentligen denna prisökning på? Faktorer som kan driva upp priset på dagens marknad är alltid först och främst knutna till varsel på lång sikt, och en torr väderprognos var den utlösande faktorn. Samtidigt har nya utspel från producenterna gett signaler om att de finner de långsiktiga priserna mindre intressanta för investering i ny produktionskapacitet. Statkraft har gett upp planerna om en vindkraftspark på Fosen, medan de svenska kärnkraftsleverantörerna varslar om att de vill avsluta produktionen vid några av sina verk.

Den långsiktiga och intressanta iakttagelsen man kan göra, mot bakgrund av dessa utspel, är huruvida det kommer att etableras ett prisgolv där vi nu ser prisnivån på de långsiktiga kontrakten.

Om vi återigen riktar blicken mot rörelserna på marknaden, kommer storleken på prisutslaget också påverkas av hur aktörerna agerar. På en stigande marknad kommer fortfarande fler köpare ansluta sig, med stöd i sina etablerade ramverk för handel. Detta gör att prisrörelserna ökar, och samma fenomen kommer uppstå när priserna faller.

Vad händer nu?

Efter pristoppen 26 juni 2015 har priserna fallit igen, men ligger fortfarande en bit över botten vi nådde den 16 juni 2015.

I samråd med leverantörens förvaltare kommer VENI Energi ta ställning till hur man ska agera under liknande prisrörelser. I och med att det är svårt att vara säker på vilken nivå man ser framöver, är den viktigaste fördelen med att förvalta en stor volym att man kan sprida köpen över flera affärer.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Varför går SMF-företagen ihop för Samköp av el?

Publicerat: 26.05.2015 av Reidar Nervik  

VENI Energi gör inköp av el enklare med minskad risk och lägre totalkostnad för sina kunder över tid. När vi hjälper små och mellanstora (SMF) företag med Samköp av el vill vi efter bästa förmåga och kompetens arbeta för att minska kostnadsrisken för dessa. Det är praxis i branschen att låta kunden ta hela marknadsrisken, eller att låta kunden ta alla kostnader bundna till att göra sig av med denna risk. Här ser vi närmare på vår filosofi bakom tjänsten, och vad VENI Energi anser krävs för att öka mervärdet för dig som kund.

I dialog med kunderna blir vi hos VENI Energi ofta tillfrågade om bakgrunden till de val vi gör för portföljen som förvaltas i vårt Samköp av el. Här ger vi en inblick i hur vi närmar oss marknaden och vad vi måste ta hänsyn till för att kunna leverera bästa möjliga tjänst till våra kunder.

Varför erbjuder VENI Energi tjänsten Samköp av el?

Målet med Samköp av el är att ”förhandla fram lägsta möjliga pris med en acceptabel risk”. VENI Energi menar att praxis bland leverantörerna i branschen är att låta slutkunden ta all marknadsrisk, eller att stå för alla kostnader för att bli av med denna risk.

Handel på den nordiska elmarknaden innebär många risker. Alla som har köpt el i några år vet att stora prisvariationer har lett till hög prisrisk. Som konsument blir man utsatt för risker när man brukar el: t ex kostnadsskillnaden mellan priset i det geografiska området som man befinner sig i, och systempriset som är referenspris för norden. Om man väljer prisförsäkringsavtal eller fastpris är valutaexponering mot Euron, och förhållandet mellan förmodad och faktisk förbrukning, riskelement som också bör regleras.

På SMF-marknaden ser VENI Energi att många förhåller sig till antingen spotpris eller fastpris som enda gällande referenspriser. Ur ett riskperspektiv innebär detta att man antingen riskerar stora kostnadsskillnader, eller i slutändan betalar dyrt för att försäkra sig helt och hållet. Om man låser priserna hamnar man också inför dilemmat om huruvida man tar beslutet vid rätt tidpunkt eller inte.

För att löpande kunna värdera marknadsmöjligheterna, och på bästa sätt hantera alla dessa element, anser vi att lösningen är att hitta en bra förvaltningsmodell. VENI Energi vill erbjuda sina kunder förstklassig elförvaltning, oavsett storlek. Fokus ligger på att minska risken och öka tryggheten med en elleverantör som levererar hela vägen.

Med vår kompetens kan vi göra elinköp enklare, minska risken och över tid uppnå lägre totalkostnad för våra kunder.

Hur hanterar vi elinköpet?

Under 2015 köper VENI Energi upp 1 700 GWh till sina kunder. Kunderna placeras i portföljer med tillräckligt stor volym för att kunna utnyttja alla möjligheterna som finns på grossistmarknaden för el.

I samarbete med elförvaltarna utarbetar vi strategier och handelsmodeller där vi bestämmer hur de olika riskelementen bör hanteras. I vilken grad dessa strategier blir framgångsrika hänger samman med de bedömningar som görs när modellen etableras. Först och främst är det viktigt att ta ställning till resultatet man vill uppnå. Utöver det så kommer marknadens utveckling i förhållande till dessa bedömningar ha stor betydelse.

Historiskt sett så har VENI Energi uppnått stora besparingar åt sina kunder och levererat enligt förväntan, i förhållande till den bedömning som gjorts vid etablering av modellen. Under de två sista åren har marknaden sjunkit, vilket har lett till ett lägre pris. Detta har varit utmanande för långsiktiga försäkringsstrategier. Om man definierar målsättningen utifrån detta perspektiv bör man ha klart för sig vad man mäter resultaten mot över tid.

VENI Energi arbetar löpande med att upptäcka nya lösningar och modeller

Över 14 000 kunder har anförtrott VENI Energi att förvalta deras elinköp på ett långsiktigt plan. VENI Energi har därför mycket att ta hänsyn till.

 • Vilka bedömningar gör kunden vid införsäljningen?
 • Hur har marknaden utvecklats i förhållande till de bedömningar som gjordes vid etablering av modellen?
 • Hur har förvaltarna presterat?

Detta är bara några av bedömningarna vi behöver göra. Dessutom håller vi oss kontinuerligt uppdaterade om regleringsförändringar, utvecklingen i tjänsteutbudet och elmarknadsanalytikernas slutsatser. Med detta som grund försöker vi ligga i marknadens framkant med våra anpassade val.

På dagens marknad är förvaltningshorisonten lång, och försäkringsstrategin kort. I praxis betyder det att vi har fått med oss hela omvärderingen av marknaden. Men samtidigt är det full beredskap för verkställande av prisförsäkringar ifall att priskurvan skulle lyfta. Vi anser att nyckeln är att vara i en position där man kan agera när man vill, och inte vänta tills man blir tvungen att ta en position.

Vilka är fördelarna?

Genom att köpa elen genom VENI Energi Samköp av el överlåter våra kunder arbetet med förhandling av elavtal, uppföljning av handelsstrategier och val av elleverantörer till oss.

Man får tillgång till marknadens bästa elförvaltningsmiljöer, och kunderna kan känna sig trygga med att inte behöva få stora överraskningar på framtida elräkningar. Kostnadskontroll är centralt för många av våra kunder, och över tid uppnås konkurrensdugliga priser på elleveranserna.

Det är VENI Energi uppgift att hantera alla praktiska ärenden gällande leveransen så långt som det går.

När avtalet har ingåtts och alla formaliteter är avklarade kan VENI Energi fastställa ett pristak som ger kunderna garantier på resultatet vi lovar att uppnå.

Risk management är fokus, och besparingar och en enklare vardag kommer som en bonus.

VENI Energi kommer vid ett senare tillfälle färdigställa ett blogginlägg. Där kommer vi närmare gå igenom alla moment inför Samköp av el och vad som är viktigt för att små och mellanstora företag ska få maximalt utbyte och avkastning när de använder denna sortens tjänst.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

VENI Energi erbjuder energiadministration till egendomsförvaltare

Publicerat: 05.05.2015 av Anniken Fosse  

Genom att överlåta energiadministration till en professionell aktör kan egendomsförvaltare spara tid och pengar. VENI Energi har under många år hjälpt förvaltare med administration och hantering av energiförbrukning. Vi sköter hela processen från etablering av mätarstruktur och insamling av värden till redovisning och fakturering av energiförbrukning. Vi kan också fördela och fakturera kostnader rörande fjärrvärme, fjärrkylning etc.

Förvaltare kan välja att överlåta hela eller delar av processen.

Alla sorters fastigheter

VENI Energi levererar lösningar för alla sorters fastigheter och lägger vikt vid att kunna erbjuda lösningar som passar alla behov. Köpcentrum och kontorsfastigheter med flera hyresgäster är vår största kundgrupp. VENI Energi har kunder över hela landet och det finns i dag många stora förvaltare som använder sig av VENI Energiadministration.

Varför VENI Energi?

Du kan tryggt överlåta uppgifter gällande energihantering till VENI Energi. Vi ser till att energiförbrukningen blir korrekt mätt, redovisad och fördelad på hyresgäster i fastigheten. Det är vår kärnkompetens och vi har systemen som krävs för att sköta detta professionellt och effektivt. VENI Energi kundservice hjälper hyresgäster med frågor rörande förbrukning, fakturering etc. så att du som förvaltare kan fokusera på din egna kärnverksamhet.

Energieffektiv egendomsdrift och rapportering av förbrukning

Alla timvärden från VENI Energi mätare kan automatiskt överföras till ditt Energiuppföljningssystem. Ett energiuppföljningssystem är det viktigaste verktyget för att kunna nyttja energikällan på mest effektiva sätt.

Du får även tillgång till VENI Energi ePortal där du kan följa elförbrukningen i kWh per mätare, eller grupperat enligt förvaltare, lediga ytor och hyresgäster. Värdena som visas i ePortalen fungerar som fakturaunderlag. I ePortalen kan du enkelt identifiera effekttoppar för perioden. Här kan du dessutom ta ut tabeller och grafer för rapportering.

Vill du ha hjälp?

Kontakta oss via salg@venienergi.no eller telefon +47 32 24 26 80 eller direkt via mobil: +47 41 28 02 89

VENI Energi kommer hitta en lösning som passar dina behov.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

VENI Energirevision är lönsam

Publicerat: 25.04.2015 av Øivind Holm  

VENI Energi har under 20 år levererat tjänsten Energirevision till den norska och svenska företagsmarknaden. Inom loppet av dessa år har vi hjälpt ca 7500 företag med att få tillbaka över 400 miljoner kronor för felfakturerade elkostnader. Vi erbjuder tjänsten Energirevision till företag av alla storlekar. Från de minsta till de allra största och mest erkända företagen på marknaden.

VENI Energi upptäcker fel vid 1 av 5 Energirevisioner

VENI Energi granskar företagets elfakturor för eventuella felaktigheter. 20 års erfarenhet har gett oss mycket god kompetens inom området, och vi upptäcker potentiell felberäkning i 20 % av utförda revisioner. Preskriptionslagen i Norge och Sverige tillåter oss att rätta eventuella felfaktureringar flera år tillbaka i tiden.

Vi upplever att många företag blivit felfakturerade för sin elförbrukning långt tillbaka i tiden, trots att de kanske blir korrekt fakturerade i dag. Det är därmed gynnsamt för företag att låta VENI Energi utföra en Energirevision. Även om de anser att de betalar rätt för sin elförbrukning för tillfället.

Inga fel – inga kostnader

Att låta VENI Energi utföra en energirevision medför ingen ekonomisk risk för företaget. Upptäcker vi inga fel blir granskningen gratis för företaget. VENI Energi har sedan 1995 utfört cirka 30 000 kostnadsfria Energirevisioner där vi har avslutat uppdraget med skicka en ”inte fel”-rapport till kunden.

Om VENI Energi upptäcker potentiell felfakturering inleder vi en återbetalningsprocess där vi kräver att få felberäkningen återbetald till våra kunder. De flesta företagen gör dessutom framtida vinster i och med att felaktigheten korrigeras för kommande energiförbrukning. VENI Energi arvode för uppdraget regleras utifrån en på förhand avtalad andel av den faktiska återbetalningen och besparingen företaget uppnår vid genomförd Energirevision. Vår granskning medför därmed ingen ekonomisk risk för företaget.

Önskar du en Energirevision utan ekonomisk risk för ditt företag?

Kontakta Yvonne Lundqvist, e-post: yvonne@VENI Energienergy.se

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Vilka är VENI Energi?

Publicerat: 21.03.2015 av Thomas Hakavik  
 • Har du hört talas om VENI Energi?
 • Har VENI Energi någon gång ringt eller hjälpt dig?
 • Vem är VENI Energi och vad erbjuder vi?

Som färdigutbildad civilekonom 1995, och med erfarenhet från sommarjobb på energibolag, fick jag en idé om att utmana energibranschen. Varför? Liberaliseringen av energimarknaden i Norge 1993 hade lett till:

 • Oöverskådlig marknad med många energileverantörer
 • Komplicerat regelverk som få företag förstod

Jag visste att ett antal företag med stor energiförbrukning hade ingått ogynnsamma avtal med energileverantörerna. En del av dem blev felaktigt fakturerade utan att företagen reagerade. Detta är bakgrunden till att jag startade VENI Energi och vårt första tjänsteområde.

VENI Energirevision är en fakturakontrolltjänst som hjälper VENI Energi företagskunder att få pengar återbetalda.

Jag märker än idag att företagskunder inte har någon god kunskap om sina elfakturor och det finns fortfarande ett stort behov av energirevision på marknaden. Detta gäller både i Sverige och i Norge där 1 av 5 företagskunder vi granskar betalar för mycket på sina elräkningar.

Varför är el så svårt att förstå?

Alla pratar om el, medan branschen pratar om energi, energiavtal och nät. Energi är det som skickas ut genom din kontakt och nätet är sladden som fraktar elen. De flesta förstår detta, men ändå så är el svårt att förstå.

Elnät?

Mätning och redovisning av nät och förbrukning är något som ett elverk utför. Ett elverk är en verksamhet som hanterar elektrisk energi. Det är enkelt, så länge man mäter en fastighet med bara ett företag som betalar för elförbrukning och elabonnemang. När en fastighet består av flera företag eller hyresgäster är det ofta fastighetsägaren som måste fördela elen och gemensamma elkostnader på egen hand, även om elverket tar betalt för all administration. Detta är grunden till att vi 1996 startade Kollektivmätning (Energiadministration).

VENI Energi Kollektivmätning (Energiadministration) övertar fastighetsdriften från elverket och utför korrekt och automatisk mätning, samt redovisning av hyresgästernas förbrukning. Detta medför inga extrakostnader för vare sig fastighetsägare eller hyresgäster. Hyresgästerna väljer dessutom själva vem de vill ha som elleverantör.

”Den rimligaste och mest miljövänliga energin är den som inte används”

Genom Kollektivmätning får vi en exakt bild av hur ett företag förbrukar el. Det ger oss möjlighet att ge råd och vägledning till företagskunder och fastighetsägare om hur de kan bruka så lite el som möjligt. Det är alltid roligt att berätta att det första kontraktet vi tecknade var med Aker Solutions 1998 då VENI Energi fick i uppgift att utveckla energieffektiva åtgärder.

El = Energi + Nät

Det finns otaliga energiavtal tillgängliga. För att göra det enkelt för våra kunder har vi etablerat Samköp av el. Med åren har vi lagt mer fokus på små och mellanstora företag som aldrig får några stordriftsfördelar i och med energiinköp. Det är idén bakom VENI Energi Samköp, där vi placerar alla elinköp i större portföljer som ger oss god förhandlingsmöjlighet och översikt över marknaden.

Vi tar hand om elinköpet så våra kunder istället kan använda den tiden till att utveckla sin kärnverksamhet.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail